Hakk?m?zda

Dviz Kuru

Dviz

Anketimize Kat?l?n

Yeni web sitemizi nas?l buldunuz?
 

Kimler Online

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Hakk?m?zda

1993 Y?l?n?n ba?lar? idi. Rahmetli Hac? Ahmet eltik a?abeyimiz yard?m etmeye yatk?n,hay?r diyemeyen arkada?lar?n?, dostlar?n?, Cuma ziyareti ad? alt?nda bisikletiyle dola?arak ziyaret edip, s?k?nt?lar?n? anlat?yordu.

A insanlar var, parklarda, sokaklarda, kanepelerde uyukluyor, dertlerini anlatam?yor. ?krettin Aka?n n dkkan?nda toplan?yoruz. O fikrini sylyor, herkez yapabileceklerini s?ral?yor. Hac? abiyimiz diyor ki kk biryer bulal?m, biraz kap kacak alal?m, lokantalar? dola?al?m satamad?klar? yemekleri dkmesinler.Bize versinler bunlar? ?s?tal?m, terbiye edelim ve bu insanlara yedirelim diyor. Kabul grd ve i?in resmiyete dklebilmesi iin dernekle?mek gerekti?i belirtildi. Bu sayede, insanlar?n gveni artacak ve daha bilinli yard?m edebilmeleri sa?lanacakt?. Ve neticede Dernek kuruldu. Karar defterine ?u sat?rlar d?ld;

Derne?in Ad? : U??AK A?EV? VE YARDIMLA?MA DERNE??

Y?l? :04.05.1993

Kurucu yeleri : Ahmet DOKUR, ?krettin Aka?n, mer Hamdi Uzcan, Yusuf Ziya

Karana, Osman A??k, Ahmet eltik, zhan Aral,?erafettin Demirkol, Mustafa Yeldanl?.

Geici ynetim kurulu ve grev blm ?yle te?ekkl ediyor;

Ba?kan: Ahmet DOKUR

Sekreter : Osman A??k

Muhasip : ?erafettin DEM?RKOL

ye : zhan ARAL

Neticede dernek haz?r ynetim kurulu haz?r grd?nz gibi bu i?in isim babas? ve bu i?i isteyenin ad? bile ynetimde yok. nku rahmetli Hac? Ahmet eltik a?abeyimiz hibir zaman n pilana ?kmak istemedi. Bu i?in hambal?,hizmet kar? olarak kalmay? ye?ledi ve ilk seimin yap?ld??? 15.10.1993 tarihine kadar ynetimde olmad?.O tarihte faal ye olarak isim yaz?larak hizmete devam dedi.

Zaman getike hem ye kayd? yap?l?yordu, hemde a?evini al??t?racak fakire yemek verecek merkezi bir yer aran?yordu. ok de?i?ik altarnetifler ve yerler gsterildi. Bu arada Vali dahil tm yneticiler gezildi yard?mc? olmalar? iin bilgi verildi.

Nihayet 26.07.1993 tarihinde ?imdiki al??t???m?z a? evinin yeri o gnk Belediye Ba?kan? Ali Knek taraf?ndan verilece?i mjdesi al?nd?.

A?evimiz kap kaak ve malzemelerini tamamlayarak 21.02.1994 pazartesi gn saat:17;00 da

?ftar yeme?i verilerek a?l???n? yapt?.O sene Ramazan bayram?ndan sonra fakirlere yemek hizmetine ba?lad?.

Fakirlerimizi bulmaya ve tespit al??malar?na ba?lad?k.Afi?ler bast?rd?k, buro?rler bast?rd?k, halk taraf?ndan ilgi ile izleniyorduk, destek gryorduk. Bir yandanda ye kay?tlar? devam ediyor, h?zla yelerimiz o?almaya ba?lad?.

Zaman iersinde U?ak ta i? adamlar?ndan destek grmeye yard?m almaya ba?lad?k.

?lk kurban bayram?na ula?t?k ynetim kurban bayram?nda s?ra ile nbete kald?.

Etleri koyucak yer sorunu ile kar??la?t?k ve bir miktar?n? Afyon a gnderdik.Art?k r?tmz ispatlamaya ba?lad?k. Rahmetli Hac? Ahmet eltik bisikleti ile yemek ta??rken 11.07.1994

Tarihindeki karar defterine art?k bir araba almam?z hususunda not d?yoruz ve 10.02.1996 y?l?nda

Gerekle?iyor. Fakir say?m?z ykselmeye ba?lad?. Ama hi zorlanmadan bunlar?n ihtiyalar?n? kar??l?yorduk ve halk taraf?ndan ok sevilmeye ba?land?k.

Art?k mlki idarecilerde bizlerle ilgileniyor, ziyaret ediyorlar ve yard?mc? olmaya al???yorlard?. Bunun neticesinde 1996 y?l?na gelindi?inde etlerimizi muhafazada zorlanmaya ba?lad?k.dip firizleri o?altt?k, bunun gibi ihtiyalar? gndeme getirdik.

Nihayet 18.07.1996 tarihinde Vali Kamil Demircio?lu nun tavsiyesi ile U??AK A?EV? YARDIM KLTR VE H?ZMET VAKFI resmen faaliyetini srdrmeye ba?lad?. ?lk kurucu yeler Ahmet eltik, Necmettin Arca, ?krettin Akagn, Ahmet Dokur, ?erafettin Demirkol. 03.08.1996 gn ynetim iin seim yap?l?yor. Hac? Ahmet eltik A?abeyimiz yine en sonda:

Ba?kan : Ahmet Dokur

Ba?kan vekili : Osman A??k

Sayman vezne :Necmettin Arca

Faal ye :?krettin Akagn

Faal ye :Ahmet eltik